Jazykové chvilky s angličtinou

Dítě poznává, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.

 

 

Děti od narození slýchají hlasy a zvuky, na které se učí reagovat. Se zvuky experimentují, zkouší je vydávat a přiřazovat k tomu, co poznávají. 

Během tří let dítě přirozeně ovládne několik tisíc slov, postřehne způsob tvoření vět i zvukový systém svého jazyka. Jazyk používá k interakci s druhými lidmi. Efektivita cizojazyčných aktivit se opírá právě o takové poznání jazyka, které napodobuje proces osvojování jazyka mateřského.

 

Smysluplně je obohacen denní program dítěte. Dítě poznává, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.

Jedná se o standardní aktivitu naší školy, která je součástí školního vzdělávacího programu.

Vycházíme z těchto principů jazykové výuky v předškolním vzdělávání:

  • Důležitá je pro nás radost z učení, snažíme se o vytvoření příjemné atmosféry
  • Dítě se učí nápodobou
  • Využíváme vhodnou motivaci
  • Osobnost dítěte je komplexně rozvíjena (TPR)

 

Dítě je vedeno ke schopnosti porozumět, využíváme i spojení slova s pohybovými aktivitami, snažíme se o střídání činností a tím o udržení pozornosti dítěte a jejího záměrného prodlužování.

Využíváme obou přístupů při výuce anglického jazyka – jak striktní využití cílového jazyka, tak vhodně užíváme jazyk mateřský z důvodu většího porozumění. Využíváme jak metody názorně – demonstrativní, tak i metody praktických činností dětí. Jsou využívány i písničky a hudba z CD.

Vývojový diagram výuky:

1.    Přivítání

2.    Nový jazyk – prezentace nového jazyka – část v kroužku ( co nová slova označují – konkrétní význam nových slov – s obrázky a praktickými příklady)

3.    Upevnění ( tzv. drilování), aktivita spojená s novým jazykem – rutinní činnosti

4.    Tzv. TPR – Total Physical Response, (jedná se o neverbální aktivity), je to dovednostní aktivita spojená s cizím jazykem – zahrnuje např. píseň spojenou s novým jazykem, lepení, vystřihování, vybarvování.

5.    Rozloučení – ukončení

 

Děti se také seznamují s tzv. classroom language –jedná se o porozumění pokynům, které učitel používá při lekcích anglického jazyka, kdy využíváme záměrně jednoduchosti a ustálených forem při instrukcích.Děti jsou vedeny k chápání výrazů užitečných pro komunikaci.

 

Dále se v interakci objevují různé jazykové styly:

Styl referenční, kdy jsou označovány slovy jednotlivé předměty v okolí a jejich vlastnosti-dítě se učí podstatným a přídavným jménům.

Styl expresivní ( emočně – regulační) – jedná se o pojmenování a komentování společných aktivit – ( říkanky, pokyny ).

Dítě se seznamuje s jednoduchými slovními spojeními a expresivními výrazy (jedná se o slovesa a citoslovečná vyjádření.)

Dítě opakuje již dříve slyšené. Pozornost je udržována kladením otázek. Učitelka dodává další slovní spojení k tomu, co říká dítě, zpřesňuje jeho vyjádření.

Učení probíhá bezděčně, formou hry. Děti nejsou nuceny k osvojování nových slov vědomě. Je využíváno přirozené dětské zvídavosti. Děti se do nabízených činností zapojují s nadšením.

Zvláštností pedagogické práce s dětmi předškolního věku je utváření především vztahu k učení se cizímu jazyku. Využíváme nejrůznějších aktivit, gest a obrázků k demonstraci toho, o čem se hovoří. Snažíme se pro děti vytvářet zábavné lekce, rozmanité, s klidnými i živějšími aktivitami, v sedě, ve stoji i v pohybu. Je využíván anglicky mluvící maňásek, který stimuluje jazykový projev.

Je posilováno sebevědomí dětí dosažitelnými cíli. Děti jsou povzbuzovány za osobní snahu.