O nás

Naše předškolní zařízení podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Podílí se na jeho zdravém citovém, tělesném a rozumovém rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání.

 

Cílem je

osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání, rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností, jeho potřeb a jeho zájmů, kdy může maximálně rozvinout svůj potenciál, kdy je respektována jeho individualita. Vzdělávání zahrnuje celou osobnost dítěte, a to ve všech situacích. Dítě se učí především vlastní prožitou zkušeností, kterou vnímá i citově a jeho poznání je potom více trvalé.

 

Škola se otvírá v 6,30 hodin.

V 8,00 je podávána svačina, kdy se děti částečně obsluhují samy
Do 9,30 probíhá naplňování dílčích vzdělávacích cílů – nabídka činností
Od 9,30 – 11,30 probíhá pobyt venku
Od 11,30 – 12,30 oběd, ukládání k odpočinku.
Od 12,30 - 14,00 odpočinek
Od 14,00 - 14,30 svačina
Od 14,30 –16,30 naplňování dílčích vzdělávacích cílů – nabídka činností

 

Naše mateřská škola má dvě třídy.

Třídu kačenek navštěvují děti 3-5 leté
Třídu žabiček navštěvují děti 4-6 leté a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

ZÁMĚRY, KTERÉ PEDAGOG V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ NAPLŇUJE:

Oblast - Dítě a psychika

 • Dítě rozvíjí své poznávací schopnosti, získává pozitivní vztah k místu, kde     žije, osvojuje si nové poznatky o změnách v přírodě, kultivuje své estetické vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvíjí a kultivuje své jazykové dovednosti, své mravní cítění, učí se naslouchat, osvojuje si schopnost ovlivňovat samostatně svoji situaci
 • Rozvíjí své komunikační dovednosti, smyslové vnímání, učí se vytvářet a rozvíjet své citové vztahy a učí se plně prožívat
 • Učitelka posiluje v dětech jejich přirozenou zvídavost a zájem o nové, děti se učí své dojmy a prožitky vyjadřovat, učitelka u dětí posiluje radost z objevování
  Děti si osvojují některé poznatky, které předcházejí čtení

 

Oblast - Dítě a jeho tělo

 • Dítě rozvíjí svoji zdatnost, pohybové a praktické dovednosti, uvědomuje si své tělo
 • Rozvíjí svoji hrubou i jemnou motoriku
 • Osvojuje si poznatky, které se týkají péče o jeho tělo a podporují jeho zdraví, bezpečí a pohodu jeho i ostatních, osvojuje si zdravé životní návyky

 

Oblast - Dítě a ten druhý

 • Děti se seznamují s pravidly chování ve vztahu k druhým, vytvářejí si prosociální postoje, učí se toleranci, přizpůsobivosti, verbálním i neverbálním dovednostem ve vztahu k druhým při běžných denních činnostech, rozvíjejí svoji sociální citlivost společnou hrou ve skupině ostatních dětí
 • Děti rozvíjejí svoje interaktivní a komunikační dovednosti
 • Dítě ví, že má právo na své osobní soukromí

 

Oblast - Dítě a společnost

 • Dítě poznává přirozené společenské prostředí, svět lidí a dětí, blíže se seznamuje s prostředím, ve kterém žije, vytváří si povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, učí se vážit si lidské práce
 • Děti se učí vyjadřovat své postoje a zaujímat aktivní vztah ke světu, je vedeno k rozvíjení úcty životu ve všech jeho formách, osvojuje si poznatky o zdravém životním stylu, rozvíjí schopnost spolupráce s ostatními a poznává pravidla společného soužití

 

Oblast – Dítě a svět

 • Děti se seznamují s prostředím, ve kterém se nacházejí, vnímají změny.
 • Jsou vedeny k vytváření zdravého a bezpečného prostředí pro ně samotné.
 • U dětí je vytvářeno povědomí o sounáležitosti s lidmi a širší společností.
 • Děti se učí přizpůsobovat podmínkám vnějšího prostředí. Učí se pochopit změny způsobené lidskou činností. Osvojují si poznatky o zdravém životním stylu.

 

SPECIFICKÉ CÍLE, KTERÉ CHCEME RESPEKTOVAT:

 • Vzdělávání přizpůsobit potřebám dětí a plně je respektovat naplňovat podmínku individualizovaného vzdělávání na základě znalosti vývojových řad
 • Vytvářet prostředí s dostatkem vhodných podnětů k aktivnímu rozvoji učení
 • Realizovat vzdělávání tak, aby vše bylo propojeno a provázáno
 • Zprostředkovat dětem přímé zážitky, dát dětem možnost prožít přímou zkušenost
 • Využívat přirozené dětské potřeby objevovat nové
 • Využívat spontánních nápadů dětí
 • Do aktivit dětí zařazovat prvky tvořivosti
 • Dát dítěti možnost prožít radost z úspěchu
 • Dítě musí mít pocit, že je okolím přijímáno
 • Do didakticky zacílených činností zařadit záměrné učení i prvky spontánního učení

 

Dítě sděluje své vlastní pocity. Emoční a sociální schopnosti působí jako prevence násilí. Děti se učí zacházet s množstvým citů, které denně prožívají, (radost, ale i smutek, když odchází jeho maminka nebo tatínek, když mu jiní dítě bere jeho hračku, pocit sounáležitosti s druhými apod.)

Učí se zaujímat postoj k sobě samému i k ostatním, k problémovým situacím. Snaží se najít řešení, ale očekává i pomoc. Snažíme se dětem ukazovat cesty pozitivního přístupu k sobě i druhým.

Děti vnímají emoce a postoje dospělých a ovlivňují je. Příklad dospělých je pro ně velice důležitý. Děti cítí atmosféru ve skupině, tzv. klima třídy. Dítě se potom učí vytvářet harmonické vztahy, které uplatní i později ve své dospělosti.

Rozvíjíme u dětí schopnost vnímat vlastní tělo, rozvíjet smyslové vnímání – procvičovat sluch, čich, zrak, hmat a chuť a hovořit s nimi o základních emocích, verbálně je vyjadřovat.

Dítě se učí rozlišovat svoje vjemy, formulovat je, získává informace o tom co se odehrává v nás samotných a kolem nás. Dítě se tak učí vnímat svět v jeho rozmanitosti. Pomocí svých pěti smyslů se snaží ve styku s druhými rozvíjet schopnost empatie a další dovednosti v oblasti vzájemné komunikace a vztahů.

U dítěte se zvyšuje sebejistota. Dítě se seznamuje samo se sebou. Učí se ovládat a vnímat své hranice. Učí se schopnosti uvolňovat napětí (například pohybovou činností, relaxací). Dítě se učí zpracovávat a zařazovat své zážitky, získávat vnitřní rovnováhu.

Organizační formy, které používáme - jsou to denní, přirozené činnosti dětí - spontánní a řízené aktivity, práce s jednotlivými dětmi, práce ve skupinách i frontální činnosti, kdy pracuje celá třída najednou.

Obsahem forem - z pohledu dětí jsou to činnosti přirozené, z hlediska pedagoga – promyšlené postupy zaměřené na individuální zvláštnosti a možnosti jednotlivých dětí vzhledem k jejich věku. Pedagog dítě hodnotí vzhledem k jeho osobě, nikoli srovnáváním s druhými.

Při zajišťování logopedické péče škola úzce spolupracuje s Mgr. Kateřinou Fritzlovou v Žamberku na poliklinice a to na doporučení dětského lékaře. 

Při zjišťování školní zralosti škola spolupracuje s PPP, pobočka Žamberk, případně s pedagogickým centrem Kamínek v Ústí nad Orlicí. Rodičům našich dětí může pomoci i klinický psycholog L. Langrová.

Velmi dobrá spolupráce je se Základní školou v Klášterci.( Návštěva ZŠ budoucími prvňáčky, mikulášská nadílka, vánoční setkání dětí MŠ a ZŠ a další akce.)

Je zařazován plavecký kurz.