Environmentální činnosti

Zdravé prostředí je hodnota, se kterou se děti v MŠ pravidelně setkávají.Poznávají, které stránky mohou být zahrnuty pod tento pojem. Uplatňujeme metodu prožitkového učení, kdy se daným tématem zabýváme z různých pohledů, kdy se vše vzájemně prolíná a dítě vše skutečně prožije. K tématu se vracíme v písních, říkadlech, vyrábíme při pracovních činnostech, malujeme, znovu si povídáme.Vdětech pak prožitek zůstává trvaleji.

 Sledujeme: CO JE VŠECHNO KOLEM NÁS 

Vytvářet pocit zodpovědnosti při prožívání vztahu k přírodě. Každý má určitá práva, ale i povinnosti. Úmyslně nepoškozujeme, neznečišťujeme. 
- KDO TU ŽIJE 
Jedná se o vytváření vztahu k prostředí, kde žijeme, k místu, kam patříme .Dítě má cítit sounáležitost s přírodou živou i neživou. Učí se ji ochraňovat, pečovat o to, co je pro nás cenné. 
- KRÁSA KOLEM NÁS
Využíváme přímého pozorování venku. Zpětně potom využíváme prožitky a zážitky v různých činnostech. (Místo, kde žiji: „Kapající mech“ – vážíme si čistého přírodního prostředí. 
Zjišťujeme, co děti znají, co umějí a co si přejí. Zjistíme, co děti právě zajímá, co se chtějí dovědět, dle toho navodíme činnosti s přihlédnutím k podmínkám daného prostředí a to pobýváním v něm, dále můžeme provádět senzomotorické činnosti a vnímat a rozlišovat svými smysly. Využíváme právě vzniklých situací, které přizpůsobíme pro danou skupinu dětí. Využíváme řízených individuálních činností. Převládají spontánní činnosti nad řízenými s ohledem na osobní možnosti dětí. Budeme se snažit zprostředkovat dětem prožitky v nejrůznějším prostředí i se zpětnou vazbou – „Jak jsme se cítili?“

Uplatňujeme tyto činnosti: 
- delší vycházky 
- volná hra v přírodním prostředí , kdy učitelka navozuje vhodné činnosti k získávání kladného vztahu ke světu 
- práce s přírodním materiálem- dřevo, šišky, větve, kameny 
- práce s odpadovým materiálem - doplňující činnosti- děti se seznamují s novými pojmy a rozšiřuje se jejich aktivní slovní zásoba. Vyhledáváme vhodné příběhy, básničky a písně k daným tématům z knih a dětských časopisů, využíváme dětských obrázkových encyklopedií. 

Dítě si vytváří vztah k nejbližšímu prostředí, kde žije, ale i k prostředí vzdálenějšímu.Vnímá, že vše se mění, vyvíjí, proměňuje. Učí se chránit prostředí svým chováním. Osvojuje si elementární poznatky o životě a činnosti člověka. Umožňujeme dětem manipulaci a experimentování s různými materiály. Jedná se také o kladení otázek a hledání odpovědí. Děti sledují skutečné děje, jevy a objekty ve své okolí. Snažíme se umožňovat přirozené poznávání rozmanitosti světa. Rozvíjíme u dětí schopnost vážit si života ve všech jeho formách. 

V environmentální oblasti dítě vnímá různorodost světa, zaujímá k němu kladný postoj, učíme se být vnímaví. Děti si postupně uvědomují, jak je důležité pečovat o své okolí, o prostředí, ve kterém žijeme. 


KLÍČOVÉ KOMPETENCE, KE KTERÝM DĚTI PŘIVÁDÍME:
Kompetence k učení – dítě rozvíjí své schopnosti učit se. 
Dítě se učí všímat si souvislostí a uplatňovat je v praktických situacích. Je vedeno, aby si aktivně všímalo dění kolem sebe a učilo se těmto jevům rozumět. 
Kompetence k řešení problémů- dítě je vedeno, aby k řešení problémů přistupovalo aktivně, aby se snažilo řešit daný problém, aby nezůstávalo mimo dění, ale snažilo se nalézat řešení. 
Dítě se snaží známé a opakující se situace řešit samostatně. Řeší problémy spontánně, experimentuje, využívá svých dosavadních zkušeností, má možnost uplatňovat své originální nápady. Učí se nalézat funkční řešení, které vede k cíli. 
Kompetence komunikativní - dítě se snaží vyjadřovat své myšlenky, učí se komunikovat s ostatními, jak s dětmi, tak s dospělými. Učí se sdělovat své prožitky, pocity nálady. Vyjadřuje se i dalšími prostředky- např. výtvarnými, hudebními, dramatizací. 
Kompetence sociální a personální-dítě se učí naslouchat druhému, učí se spolupracovat s druhými. Učí se samostatně rozhodovat o svých činnostech. Učí se projevovat ohleduplnost k druhým, respektovat druhého. Učí se odmítnout, co je mu nepříjemné. Učí se vzniklý konflikt řešit dohodou.
Kompetence činnostní a občanské- dítě se učí chránit hodnoty života, které vytvořil člověk. Je vedeno k osvojování dovedností a návyků, rozvíjíme jeho sebeobslužné dovednosti. Dítě se učí poznávat své silné stránky. Odhaduje rizika svých nápadů. Učí se svobodně rozhodovat. Uvědomuje si svá práva a práva druhých. 
Klíčové kompetence chápeme jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností , schopností, postojů a hodnot důležitých pro uplatnění každého jednotlivce ve svém životě. 
Jednotlivé kompetence se vzájemně propojují. Jejich osvojování je dlouhodobý proces, který začíná v předškolním vzdělávání a pokračuje v průběhu dalšího života. K rozvíjení těchto kompetencí přispívá veškerý vzdělávací obsah, veškeré jeho aktivity a činnosti, které do vzdělávání vstupují. 

 Výstupy vzdělávání v jednotlivých oblastech 
Oblast psychologická 
Dítě se učí pojmenovat prostředí, to čím je obklopeno, rozšiřuje svůj slovník, záměrně se učí vnímat nové 
Učí se vnímat změny, zachytit to, co je důležité – hlavní myšlenky a své myšlenky, nápady a pocity se učí samostatně vyjadřovat a naslouchat druhým
Své prožitky se učí vyjadřovat slovně i výtvarně 
Uvědomovat si příjemné citové zážitky a těšit se z nich, učí se vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas 
Učí se chápat matematické pojmy, třídit, zrakově rozlišovat tvary,rozlišovat prostorové pojmy 
Děti se učí citlivému vztahu k přírodě 

- Oblast biologická 
Děti se učí zvládat pohybové dovednosti 
Učí se správnému držení těla 
Učí se orientovat v prostoru 
Učí se vizuomotorické koordinaci, spojit pohyb oka i ruky 
Učí se ovládat svůj dech a dechové svalstvo 
Učí se koordinovat své pohyby, ovládat hrubou i jemnou motoriku Učí se rozlišovat, co prospívá jeho zdraví a co mu škodí, učí se pojmenovat části těla 
Děti se učí chovat tak, aby neohrožovaly své zdraví a pohodu ostatních
Učí se vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- Oblast interpersonální 
Děti se učí navazovat kontakty, respektovat druhého 
Učí se dodržovat pravidla vzájemného soužití 
Učí se být citlivý k potřebám druhých, co si druhý přeje 
Děti se učí porozumět potřebám druhých a své potřeby uplatňovat s ohledem na druhé 
Děti se učí vyjadřovat své pocity a nálady 

- Oblast sociálně kulturní 
Děti se učí začleňovat mezi své vrstevníky a postupně s nimi spolupracovat,učí se jednat s ohledem na druhé 
Učí se uplatňovat návyky společenského chování, pochopit,že každý má svou společenskou roli 
Dítě se učí zvládat požadavky, které na něj klade prostředí, ve kterém se nachází a chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek 
Děti se učí zachytit skutečnosti ze svého okolí 
Postupně se děti učí domluvit na společném řešení 

- Oblast environmentální 
Dítě si osvojuje postupně poznatky o změnách v přírodě, které ho potkávají v jeho okolí a jsou mu blízké a pro ně samotné smysluplné, učí se v něm orientovat, nejprve v nejbližším, postupně ve vzdálenějším, učí se poznávat rozmanitost prostředí 
Děti si osvojují poznatky o nejrůznějších situacích, ve kterých se nacházejí a poznává, že svět má svůj řád, učí se zvládat běžné činnosti, 
Děti se učí poznat aktivity, které podporují jeho zdraví 
Učí se zvládat poznávání pomocí smyslových zážitků

 

Enviromentální činnosti  - Zdravé prostředí a vztah k němu je hodnota, se kterou se děti v MŠ pravidelně setkávají. Poznávají, které stránky mohou být pod tento pojem zahrnuty. 
Uplatňujeme metodu prožitkového učení, kdy se daným tématem zabýváme z různých pohledů, kdy se vše vzájemně prolíná a dítě vše skutečně prožije. K tématu se vracíme v písních, říkadlech, vyrábíme při pracovních činnostech, malujeme, znovu si povídáme.Vdětech pak prožitek zůstává trvaleji.
Sledujeme: CO JE VŠECHNO KOLEM NÁS 
Vytvářet pocit zodpovědnosti při prožívání vztahu k přírodě. Každý má určitá práva, ale i povinnosti. Úmyslně nepoškozujeme, neznečišťujeme. 
KDO TU ŽIJE 
Jedná se o vytváření vztahu k prostředí, kde žijeme, k místu, kam patříme .Dítě má cítit sounáležitost s přírodou živou i neživou. Učí se ji ochraňovat, pečovat o to, co je pro nás cenné. 
KRÁSA KOLEM NÁS
Využíváme přímého pozorování venku. Zpětně potom využíváme prožitky a zážitky v různých činnostech. (Místo, kde žiji: „Kapající mech“ – vážíme si čistého přírodního prostředí. 
Zjišťujeme, co děti znají, co umějí a co si přejí. Zjistíme, co děti právě zajímá, co se chtějí dovědět, dle toho navodíme činnosti s přihlédnutím k podmínkám daného prostředí a to pobýváním v něm, dále můžeme provádět senzomotorické činnosti a vnímat a rozlišovat svými smysly. Využíváme právě vzniklých situací, které přizpůsobíme pro danou skupinu dětí. Využíváme řízených individuálních činností. Převládají spontánní činnosti nad řízenými s ohledem na osobní možnosti dětí. Budeme se snažit zprostředkovat dětem prožitky v nejrůznějším prostředí i se zpětnou vazbou – „Jak jsme se cítili?“
Uplatňujeme tyto činnosti: 
- delší vycházky 
- volná hra v přírodním prostředí , kdy učitelka navozuje vhodné činnosti k získávání kladného vztahu ke světu 
- práce s přírodním materiálem- dřevo, šišky, větve, kameny 
- práce s odpadovým materiálem - doplňující činnosti- děti se seznamují s novými pojmy a rozšiřuje se jejich aktivní slovní zásoba. Vyhledáváme vhodné příběhy, básničky a písně k daným tématům z knih a dětských časopisů, využíváme dětských obrázkových encyklopedií. 

Dítě si vytváří vztah k nejbližšímu prostředí, kde žije, ale i k prostředí vzdálenějšímu.Vnímá, že vše se mění, vyvíjí, proměňuje. Učí se chránit prostředí svým chováním. Osvojuje si elementární poznatky o životě a činnosti člověka. Umožňujeme dětem manipulaci a experimentování s různými materiály. Jedná se také o kladení otázek a hledání odpovědí. Děti sledují skutečné děje, jevy a objekty ve své okolí. Snažíme se umožňovat přirozené poznávání rozmanitosti světa. Rozvíjíme u dětí schopnost vážit si života ve všech jeho formách. 

V environmentální oblasti dítě vnímá různorodost světa, zaujímá k němu kladný postoj, učíme se být vnímaví. Děti si postupně uvědomují, jak je důležité pečovat o své okolí, o prostředí, ve kterém žijeme. 


KLÍČOVÉ KOMPETENCE, KE KTERÝM DĚTI PŘIVÁDÍME:
Kompetence k učení – dítě rozvíjí své schopnosti učit se. 
Dítě se učí všímat si souvislostí a uplatňovat je v praktických situacích. Je vedeno, aby si aktivně všímalo dění kolem sebe a učilo se těmto jevům rozumět. 
Kompetence k řešení problémů- dítě je vedeno, aby k řešení problémů přistupovalo aktivně, aby se snažilo řešit daný problém, aby nezůstávalo mimo dění, ale snažilo se nalézat řešení. 
Dítě se snaží známé a opakující se situace řešit samostatně. Řeší problémy spontánně, experimentuje, využívá svých dosavadních zkušeností, má možnost uplatňovat své originální nápady. Učí se nalézat funkční řešení, které vede k cíli. 
Kompetence komunikativní - dítě se snaží vyjadřovat své myšlenky, učí se komunikovat s ostatními, jak s dětmi, tak s dospělými. Učí se sdělovat své prožitky, pocity nálady. Vyjadřuje se i dalšími prostředky- např. výtvarnými, hudebními, dramatizací. 
Kompetence sociální a personální-dítě se učí naslouchat druhému, učí se spolupracovat s druhými. Učí se samostatně rozhodovat o svých činnostech. Učí se projevovat ohleduplnost k druhým, respektovat druhého. Učí se odmítnout, co je mu nepříjemné. Učí se vzniklý konflikt řešit dohodou.
Kompetence činnostní a občanské- dítě se učí chránit hodnoty života, které vytvořil člověk. Je vedeno k osvojování dovedností a návyků, rozvíjíme jeho sebeobslužné dovednosti. Dítě se učí poznávat své silné stránky. Odhaduje rizika svých nápadů. Učí se svobodně rozhodovat. Uvědomuje si svá práva a práva druhých. 
Klíčové kompetence chápeme jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností , schopností, postojů a hodnot důležitých pro uplatnění každého jednotlivce ve svém životě. 
Jednotlivé kompetence se vzájemně propojují. Jejich osvojování je dlouhodobý proces, který začíná v předškolním vzdělávání a pokračuje v průběhu dalšího života. K rozvíjení těchto kompetencí přispívá veškerý vzdělávací obsah, veškeré jeho aktivity a činnosti, které do vzdělávání vstupují. 

Výstupy vzdělávání v jednotlivých oblastech 
Oblast psychologická 
Dítě se učí pojmenovat prostředí, to čím je obklopeno, rozšiřuje svůj slovník, záměrně se učí vnímat nové 
Učí se vnímat změny, zachytit to, co je důležité – hlavní myšlenky a své myšlenky, nápady a pocity se učí samostatně vyjadřovat a naslouchat druhým
Své prožitky se učí vyjadřovat slovně i výtvarně 
Uvědomovat si příjemné citové zážitky a těšit se z nich, učí se vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas 
Učí se chápat matematické pojmy, třídit, zrakově rozlišovat tvary,rozlišovat prostorové pojmy 
Děti se učí citlivému vztahu k přírodě 

Oblast biologická 
Děti se učí zvládat pohybové dovednosti 
Učí se správnému držení těla 
Učí se orientovat v prostoru 
Učí se vizuomotorické koordinaci, spojit pohyb oka i ruky 
Učí se ovládat svůj dech a dechové svalstvo 
Učí se koordinovat své pohyby, ovládat hrubou i jemnou motoriku Učí se rozlišovat, co prospívá jeho zdraví a co mu škodí, učí se pojmenovat části těla 
Děti se učí chovat tak, aby neohrožovaly své zdraví a pohodu ostatních
Učí se vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

Oblast interpersonální 
Děti se učí navazovat kontakty, respektovat druhého 
Učí se dodržovat pravidla vzájemného soužití 
Učí se být citlivý k potřebám druhých, co si druhý přeje 
Děti se učí porozumět potřebám druhých a své potřeby uplatňovat s ohledem na druhé 
Děti se učí vyjadřovat své pocity a nálady 

Oblast sociálně kulturní 
Děti se učí začleňovat mezi své vrstevníky a postupně s nimi spolupracovat,učí se jednat s ohledem na druhé 
Učí se uplatňovat návyky společenského chování, pochopit,že každý má svou společenskou roli 
Dítě se učí zvládat požadavky, které na něj klade prostředí, ve kterém se nachází a chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek 
Děti se učí zachytit skutečnosti ze svého okolí 
Postupně se děti učí domluvit na společném řešení 

Oblast environmentální 
Dítě si osvojuje postupně poznatky o změnách v přírodě, které ho potkávají v jeho okolí a jsou mu blízké a pro ně samotné smysluplné, učí se v něm orientovat, nejprve v nejbližším, postupně ve vzdálenějším, učí se poznávat rozmanitost prostředí 
Děti si osvojují poznatky o nejrůznějších situacích, ve kterých se nacházejí a poznává, že svět má svůj řád, učí se zvládat běžné činnosti, 
Děti se učí poznat aktivity, které podporují jeho zdraví 
Učí se zvládat poznávání pomocí smyslových zážitků